Πληροφορίες για την προστασία δεδομένων

1. Εισαγωγή

Με τις ακόλουθες πληροφορίες, θα θέλαμε να σας δώσουμε ως «υποκείμενο των δεδομένων» μια επισκόπηση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς και των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων. Κατ’ αρχήν, είναι δυνατή η χρήση του ιστότοπού μας χωρίς την εισαγωγή προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ειδικές υπηρεσίες της κλινικής μας μέσω του ιστότοπού μας, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορεί να καταστεί αναγκαία. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη και δεν υπάρχει νομική βάση για την επεξεργασία αυτή, λαμβάνουμε γενικά τη συγκατάθεσή σας.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, όπως το όνομα, η διεύθυνση ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, θα είναι πάντα σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων της εκάστοτε χώρας που ισχύουν για την «LIMES Schlossklinik Fürstenhof GmbH». Με την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τον σκοπό των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, χρησιμοποιούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας, έχουμε εφαρμόσει πολυάριθμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε την πληρέστερη δυνατή προστασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω αυτού του ιστότοπου. Ωστόσο, οι διαβιβάσεις δεδομένων μέσω διαδικτύου μπορεί πάντα να έχουν κενά ασφαλείας, έτσι ώστε να μην μπορεί να εξασφαλιστεί απόλυτη προστασία. Για το λόγο αυτό, έχετε επίσης τη δυνατότητα να μας διαβιβάσετε προσωπικά δεδομένα με εναλλακτικά μέσα, για παράδειγμα μέσω τηλεφώνου ή ταχυδρομείου.

2. Υπεύθυνο πρόσωπο

Το υπεύθυνο μέρος κατά την έννοια του DS-GVO είναι:

LIMES Schlossklinik Fürstenhof GmbH

Heinrich-von-Bibra-Straße 16, 97769 Bad Brückenau, Γερμανία

E-mail: kontakt@schlossklinik-fuerstenhof.de

Εκπρόσωπος του υπεύθυνου προσώπου: Dr. Gert M. Frank

3. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ως εξής:

Bernd Kircher

Τηλέφωνο: +49 6619 6090636

E-mail: kircher@datenschutz-kanzlei.com

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε απευθείας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας για όλες τις ερωτήσεις και προτάσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων

4. Ορισμοί

Η δήλωση προστασίας δεδομένων βασίζεται στους όρους που χρησιμοποιούνται από την ευρωπαϊκή οδηγία και το διάταγμα του κατασκευαστή κατά τη θέσπιση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (DS-GVO). Η δήλωσή μας για την προστασία των δεδομένων πρέπει να είναι ευανάγνωστη και κατανοητή τόσο για το κοινό όσο και για τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς μας εταίρους. Για να το διασφαλίσουμε αυτό, θα θέλαμε να εξηγήσουμε εκ των προτέρων τους όρους που χρησιμοποιούνται

Στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων χρησιμοποιούμε, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους όρους:

4.1 Προσωπικά δεδομένα

Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε αναγνωριστικό στοιχείο όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που αφορούν τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

4.2 Ενδιαφερόμενο πρόσωπο

Υποκείμενο των δεδομένων είναι κάθε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας (η κλινική μας).

4.3 Επεξεργασία

Επεξεργασία είναι κάθε πράξη ή σύνολο πράξεων που εκτελείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε με αυτόματα μέσα είτε όχι, όπως η συλλογή, η καταγραφή, η οργάνωση, η αρχειοθέτηση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση, η διαβούλευση, η χρήση, η κοινοποίηση με διαβίβαση, η διάδοση ή η με άλλο τρόπο διάθεση, η ευθυγράμμιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

4.4 Περιορισμός της επεξεργασίας

Ο περιορισμός της επεξεργασίας είναι η επισήμανση των αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό τον περιορισμό της μελλοντικής τους επεξεργασίας.

4.5 Δημιουργία προφίλ

Η δημιουργία προφίλ είναι κάθε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση του εν λόγω φυσικού προσώπου στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή την αλλαγή θέσης.

4.6 Ψευδωνυμοποίηση

Ψευδωνυμοποίηση είναι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση πρόσθετων πληροφοριών, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πρόσθετες πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν αποδίδονται σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

4.7 Επεξεργαστές

Ως εκτελών την επεξεργασία νοείται φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.

4.8. Δέκτης

Δέκτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας στον οποίο κοινοποιούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτο μέρος είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο ειδικού ερευνητικού έργου βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του κράτους μέλους δεν θεωρούνται αποδέκτες.

4.9. Τρίτος

Ως τρίτος νοείται φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας εκτός από το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπό την άμεση ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία.

4.10 Συναίνεση

Ως συγκατάθεση νοείται κάθε ελεύθερη και εν επιγνώσει δήλωση των επιθυμιών του υποκειμένου των δεδομένων με τη μορφή δήλωσης ή άλλης αδιαμφισβήτητης καταφατικής πράξης με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων δηλώνει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

5. Νομική βάση της επεξεργασίας

Το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α DS-GVO (σε συνδυασμό με το άρθρο 15 παρ. 3 TMG) χρησιμεύει στην κλινική μας ως νομική βάση για πράξεις επεξεργασίας στις οποίες λαμβάνουμε τη συγκατάθεση για συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας.

Εάν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, με πράξεις επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για την παροχή άλλης υπηρεσίας ή αντιπαροχής, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) DS-GVO. Το ίδιο ισχύει και για τις πράξεις επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων, για παράδειγμα στην περίπτωση ερωτημάτων σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

Εάν η κλινική μας υπόκειται σε νομική υποχρέωση μέσω της οποίας καθίσταται αναγκαία η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως για την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) DS-GVO.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να καταστεί αναγκαία για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου. Αυτό θα συνέβαινε, για παράδειγμα, εάν ένας επισκέπτης τραυματιζόταν στις εγκαταστάσεις μας και, ως εκ τούτου, το όνομα, η ηλικία, τα στοιχεία της ασφάλισής του ή άλλες ζωτικής σημασίας πληροφορίες έπρεπε να διαβιβαστούν σε γιατρό, νοσοκομείο ή άλλο τρίτο μέρος. Στην περίπτωση αυτή, η επεξεργασία θα βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ) DS-GVO.

Τέλος, οι πράξεις επεξεργασίας θα μπορούσαν να βασίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DS-GVO. Οι πράξεις επεξεργασίας που δεν καλύπτονται από καμία από τις προαναφερθείσες νομικές βάσεις βασίζονται σε αυτή τη νομική βάση, εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση έννομου συμφέροντος της κλινικής μας ή τρίτου μέρους, υπό την προϋπόθεση ότι τα συμφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων δεν υπερισχύουν. Τέτοιες πράξεις επεξεργασίας μας επιτρέπονται ιδίως επειδή αναφέρονται ρητά από τον ευρωπαίο νομοθέτη. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έκρινε ότι μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει έννομο συμφέρον εάν είστε ασθενής της κλινικής μας (αιτιολογική σκέψη 47 πρόταση 2 DS-GVO).

6. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται παρακάτω.

Παραδίδουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους μόνο εάν:

 1. έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο α) DS-GVO,
 2. η διαβίβαση είναι επιτρεπτή σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο στ) DS-GVO για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας και δεν υπάρχει λόγος να υποθέσουμε ότι έχετε υπέρτερο συμφέρον άξιο προστασίας για τη μη αποκάλυψη των δεδομένων σας,
 3. σε περίπτωση που υφίσταται νομική υποχρέωση για τη δημοσιοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο γ) DS-GVO, καθώς και
 4. αυτό είναι νομικά επιτρεπτό και απαραίτητο για την επεξεργασία των συμβατικών σχέσεων μαζί σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο β DS-GVO.

Προκειμένου να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας και να μας επιτρέψουμε τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ/ΕΟΧ), κατά περίπτωση, έχουμε συνάψει συμφωνίες ανάθεσης επεξεργασίας με βάση τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

7. Τεχνολογία

7.1 Κρυπτογράφηση SSL/TLS

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL ή TLS για να διασφαλίσει την ασφάλεια της επεξεργασίας δεδομένων και να προστατεύσει τη μετάδοση εμπιστευτικού περιεχομένου, όπως παραγγελίες, δεδομένα σύνδεσης ή ερωτήματα επικοινωνίας που αποστέλλετε σε εμάς ως φορέα εκμετάλλευσης. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από το γεγονός ότι η γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης περιέχει ένα “https://” αντί για ένα “http://” και από το σύμβολο κλειδαριάς στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης.

Χρησιμοποιούμε αυτή την τεχνολογία για την προστασία των δεδομένων που μεταδίδονται.

7.2 Συλλογή δεδομένων κατά την επίσκεψη στον ιστότοπο

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δηλαδή αν δεν εγγραφείτε ή δεν μας διαβιβάσετε με άλλο τρόπο πληροφορίες, συλλέγουμε μόνο τα δεδομένα που το πρόγραμμα περιήγησής σας διαβιβάζει στον διακομιστή μας (στα λεγόμενα “αρχεία καταγραφής διακομιστή”). Ο ιστότοπός μας συλλέγει μια σειρά από γενικά δεδομένα και πληροφορίες κάθε φορά που εσείς ή ένα αυτοματοποιημένο σύστημα αποκτά πρόσβαση σε μια σελίδα. Αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή. Μπορούν να καταγραφούν τα εξής

 1. τους τύπους και τις εκδόσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιούνται,
 2. το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από το σύστημα πρόσβασης,
 3. τον ιστότοπο από τον οποίο ένα σύστημα πρόσβασης φτάνει στον ιστότοπό μας (ο λεγόμενος παραπομπός),
 4. τις υπο-ιστοσελίδες στις οποίες υπάρχει πρόσβαση μέσω ενός συστήματος πρόσβασης στον ιστότοπό μας,
 5. την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης στον ιστότοπο,
 6. μια διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (διεύθυνση IP),
 7. τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου του συστήματος πρόσβασης.

Κατά τη χρήση αυτών των γενικών δεδομένων και πληροφοριών, δεν εξάγουμε κανένα συμπέρασμα για το πρόσωπό σας. Αντίθετα, οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται:

 1. για την ορθή απόδοση του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας,
 2. για τη βελτιστοποίηση του περιεχομένου του ιστότοπού μας καθώς και της διαφήμισής του,
 3. για να διασφαλίσουμε τη μακροπρόθεσμη λειτουργικότητα των συστημάτων πληροφορικής μας και της τεχνολογίας του ιστότοπού μας, και
 4. να παρέχει στις αρχές επιβολής του νόμου τις απαραίτητες πληροφορίες για τη δίωξη σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης.

Ως εκ τούτου, τα δεδομένα και οι πληροφορίες που συλλέγονται θα αναλύονται από εμάς αφενός μεν στατιστικά, αφετέρου δε με στόχο την αύξηση της προστασίας των δεδομένων και της ασφάλειας των δεδομένων της κλινικής μας, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε τελικά ένα βέλτιστο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε. Τα δεδομένα των αρχείων καταγραφής του διακομιστή αποθηκεύονται χωριστά από τυχόν προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από το υποκείμενο των δεδομένων

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο στ) DS-GVO. Το έννομο συμφέρον μας απορρέει από τους σκοπούς συλλογής δεδομένων που αναφέρονται παραπάνω.

8. Cookies

8.1 Γενικές πληροφορίες σχετικά με τα cookies

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Πρόκειται για μικρά αρχεία που δημιουργούνται αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησής σας και αποθηκεύονται στο σύστημα πληροφορικής σας (φορητό υπολογιστή, tablet, smartphone ή παρόμοιο) όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας.

Στο cookie αποθηκεύονται πληροφορίες που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη τελική συσκευή που χρησιμοποιείται. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι αποκτούμε άμεση γνώση της ταυτότητάς σας.

Η χρήση των cookies χρησιμεύει, αφενός, για να κάνει τη χρήση της προσφοράς μας πιο ευχάριστη για εσάς. Χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies συνεδρίας για να αναγνωρίσουμε ότι έχετε ήδη επισκεφθεί μεμονωμένες σελίδες του ιστότοπού μας. Αυτά διαγράφονται αυτόματα μετά την έξοδό σας από τον ιστότοπό μας

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε επίσης προσωρινά cookies για να βελτιστοποιήσουμε τη φιλικότητα προς τον χρήστη, τα οποία αποθηκεύονται στην τελική σας συσκευή για ορισμένο καθορισμένο χρονικό διάστημα. Εάν επισκεφθείτε ξανά τον ιστότοπό μας για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, αναγνωρίζεται αυτόματα ότι έχετε ήδη επισκεφθεί τον ιστότοπό μας και ποιες καταχωρήσεις και ρυθμίσεις έχετε κάνει, ώστε να μην χρειάζεται να τις καταχωρίσετε ξανά.

Από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιούμε cookies για να καταγράφουμε στατιστικά τη χρήση του ιστότοπού μας και να τον αξιολογούμε με σκοπό τη βελτιστοποίηση της προσφοράς μας για εσάς. Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε αυτόματα ότι έχετε ήδη επισκεφθεί τον ιστότοπό μας όταν τον επισκέπτεστε ξανά. Αυτά τα cookies διαγράφονται αυτόματα μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

8.2 Νομική βάση για τη χρήση των cookies

Τα δεδομένα που επεξεργάζονται τα cookies, τα οποία απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, είναι συνεπώς απαραίτητα για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας καθώς και των συμφερόντων τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο στ DS-GVO.

Για όλα τα υπόλοιπα cookies, πρέπει να έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας μέσω του banner opt-in cookie κατά την έννοια του άρθρου 6 (1) lit. a DS-GVO..

9. Περιεχόμενα της ιστοσελίδας μας

Επικοινωνία / Φόρμα επικοινωνίας

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας (π.χ. μέσω φόρμας επικοινωνίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. Ποια δεδομένα συλλέγονται σε περίπτωση φόρμας επικοινωνίας, μπορείτε να τα δείτε στην αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την απάντηση στο αίτημά σας ή για την επικοινωνία μαζί σας και τη σχετική τεχνική διαχείριση. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι το έννομο συμφέρον μας να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DS-GVO. Εάν η επικοινωνία σας αποσκοπεί στη σύναψη σύμβασης, η πρόσθετη νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) DS-GVO. Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μετά την οριστική επεξεργασία του αιτήματός σας- αυτό ισχύει στην περίπτωση που μπορεί να συναχθεί από τις περιστάσεις ότι το εν λόγω ζήτημα έχει διευκρινιστεί οριστικά και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν αντίθετες νομοθετικές υποχρεώσεις διατήρησης.

10. Ανάλυση ιστού

10.1 Google Analytics

Στις ιστοσελίδες μας, χρησιμοποιούμε το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Ireland Limited (https://www.google.de/intl/de/about/) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland- εφεξής “Google”). Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργούνται ψευδωνυμοποιημένα προφίλ χρήσης και χρησιμοποιούνται cookies (βλ. σημείο “Cookies”). Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου από εσάς, όπως

Τύπος/έκδοση προγράμματος περιήγησης,

λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται,

URL παραπομπής (η σελίδα που επισκέφθηκε προηγουμένως),

όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή πρόσβασης (διεύθυνση IP),

ώρα του αιτήματος του διακομιστή,

διαβιβάζονται σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου, για τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και για την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου και του διαδικτύου για σκοπούς έρευνας αγοράς και σχεδιασμού αυτών των ιστοσελίδων με γνώμονα τη ζήτηση. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται επίσης να διαβιβαστούν σε τρίτους, εάν αυτό απαιτείται από το νόμο ή εάν τρίτοι επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά για λογαριασμό μας. Σε καμία περίπτωση δεν θα συγχωνευθεί η διεύθυνση IP σας με άλλα δεδομένα της Google. Οι διευθύνσεις IP είναι ανώνυμες ώστε να μην είναι δυνατή η εκχώρηση (IP masking).

Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ωστόσο λάβετε υπόψη ότι εάν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου

Οι εν λόγω πράξεις επεξεργασίας πραγματοποιούνται μόνο εφόσον έχει δοθεί ρητή συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DS-GVO.

Επιπλέον, μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή των δεδομένων που παράγονται από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας), καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας ένα πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων σε σχέση με το Google Analytics μπορείτε να βρείτε στη Βοήθεια του Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

11. Plugins και άλλες υπηρεσίες

11.1 Google Tag Manager

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Tag Manager, έναν τομέα χωρίς cookies που δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα

Μέσω αυτού του εργαλείου, οι “ετικέτες ιστότοπου” (δηλαδή οι λέξεις-κλειδιά που ενσωματώνονται σε στοιχεία HTML) μπορούν να υλοποιηθούν και να διαχειριστούν μέσω μιας διεπαφής. Με τη χρήση του Google Tag Manager, μπορούμε να παρακολουθούμε αυτόματα σε ποιο κουμπί, σύνδεσμο ή εξατομικευμένη εικόνα κάνατε ενεργό κλικ και να καταγράφουμε το περιεχόμενο του ιστότοπού μας που σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα.

Το εργαλείο ενεργοποιεί επίσης άλλες ετικέτες, οι οποίες με τη σειρά τους μπορούν να συλλέγουν δεδομένα. Το Google Tag Manager δεν έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Εάν το έχετε απενεργοποιήσει σε επίπεδο τομέα ή cookie, αυτό θα παραμείνει σε ισχύ για όλες τις ετικέτες παρακολούθησης που εφαρμόζονται με το Google Tag Manager.

Οι εν λόγω πράξεις επεξεργασίας πραγματοποιούνται μόνο όταν παρέχεται ρητή συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DS-GVO.

11.2 YouTube (βίντεο)

Έχουμε ενσωματώσει στοιχεία του YouTube σε αυτόν τον ιστότοπο. Το YouTube είναι μια διαδικτυακή πύλη βίντεο που επιτρέπει στους εκδότες βίντεο να δημοσιεύουν βίντεο κλιπ δωρεάν και σε άλλους χρήστες να τα βλέπουν, να τα βαθμολογούν και να τα σχολιάζουν, επίσης δωρεάν. Το YouTube επιτρέπει τη δημοσίευση όλων των τύπων βίντεο, γι’ αυτό και μέσω της διαδικτυακής πύλης είναι δυνατή η πρόσβαση σε ολόκληρα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά προγράμματα, αλλά και σε μουσικά βίντεο, τρέιλερ ή βίντεο που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι οι χρήστες.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του YouTube είναι η YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, ΗΠΑ. Η YouTube, LLC είναι θυγατρική της Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Κάθε φορά που επισκέπτεστε μία από τις επιμέρους σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου που διαχειριζόμαστε εμείς και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο του YouTube (βίντεο YouTube), το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στο σύστημα πληροφορικής σας καλείται αυτόματα από το αντίστοιχο στοιχείο του YouTube να κατεβάσει μια αναπαράσταση του αντίστοιχου στοιχείου του YouTube από το YouTube. Περισσότερες πληροφορίες για το YouTube μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.youtube.com/yt/about/de/. Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το YouTube και η Google λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέπτεστε.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων έχει συνδεθεί ταυτόχρονα στο YouTube, το YouTube αναγνωρίζει ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέπτεστε όταν καλείτε μια υποσελίδα που περιέχει ένα βίντεο του YouTube. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από το YouTube και τη Google και αντιστοιχίζονται στο λογαριασμό σας στο YouTube.

Το YouTube και η Google λαμβάνουν πάντα πληροφορίες μέσω του στοιχείου YouTube ότι έχετε επισκεφθεί τον ιστότοπό μας, εάν έχετε συνδεθεί στο YouTube ταυτόχρονα με την κλήση του ιστότοπού μας. Εάν δεν επιθυμείτε τη διαβίβαση αυτών των πληροφοριών στο YouTube και τη Google, μπορείτε να αποτρέψετε τη διαβίβαση αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας στο YouTube πριν από την πρόσβαση στον ιστότοπό μας.

Αυτές οι πράξεις επεξεργασίας πραγματοποιούνται μόνο εάν έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DS-GVO.

Η πολιτική απορρήτου που δημοσιεύθηκε από το YouTube, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων από το YouTube και τη Google.

11.3 Whatsapp

Σκοποί της δραστηριότητας επεξεργασίας:

Για να μπορούν οι δυνητικοί ασθενείς να επικοινωνούν απευθείας με την κλινική μέσω WhatsApp μέσω του ιστότοπου.

Νομική βάση της δραστηριότητας επεξεργασίας:

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης ή προσυμβατικού μέτρου σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 6 (1) lit. b DS-GVO.

Κατηγορίες αποδεκτών:

Εσωτερικοί (διαχείριση ασθενών)

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα:

Δεν προβλέπεται διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες.

Η υπηρεσία χαρτογραφείται μέσω του συνεργάτη συνεργασίας WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 στην Ιρλανδία. Όσον αφορά την ανεξάρτητη επεξεργασία δεδομένων της WhatsApp, παραπέμπουμε στην αντίστοιχη πολιτική απορρήτου, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ: https://www.whatsapp.com/privacy.

Πρόσθετες απαιτήσεις πληροφοριών:

Περίοδος αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων:

Αυτά θα διαγραφούν ή θα καταστραφούν μετά την εξέταση των αντίστοιχων αιτημάτων.

12. Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων

12.1 Δικαίωμα πρόσβασης Άρθρο 15 DS-GVO

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε από εμάς ανά πάσα στιγμή και δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα για εσάς, καθώς και αντίγραφο των δεδομένων αυτών σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις.

12.2 Δικαίωμα διόρθωσης Άρθρο 16 DS-GVO

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας.

12.3 Διαγραφή του άρθρου 17 DS-GVO

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν χωρίς καθυστέρηση, εφόσον συντρέχει ένας από τους λόγους που προβλέπονται από το νόμο και εφόσον η επεξεργασία ή η αποθήκευση δεν είναι απαραίτητη.

12.4 Περιορισμός της επεξεργασίας Άρθρο 18 DS-GVO

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία εάν πληρούται μία από τις νομικές προϋποθέσεις.

12.5 Φορητότητα δεδομένων Άρθρο 20 DS-GVO

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, τα οποία μας έχετε παράσχει εσείς, σε δομημένο, κοινό και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Έχετε επίσης το δικαίωμα να διαβιβάσετε τα δεδομένα αυτά σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς εμπόδια από εμάς, στον οποίο έχουν παρασχεθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ και η επεξεργασία πραγματοποιείται με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων διαδικασιών, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που μας έχει ανατεθεί.

Επιπλέον, κατά την άσκηση του δικαιώματός σας στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων προσώπων.

12.6 Ένσταση Άρθρο 21 DS-GVO

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και η οποία πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) (επεξεργασία δεδομένων προς το δημόσιο συμφέρον) ή στοιχείο στ) (επεξεργασία δεδομένων βάσει στάθμισης συμφερόντων) του ΓΚΠΔ

Αυτό ισχύει επίσης για την κατάρτιση προφίλ με βάση αυτές τις διατάξεις κατά την έννοια του άρθρου 4 αριθ. 4 DS-GVO

Εάν αντιταχθείτε, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή εάν η επεξεργασία εξυπηρετεί τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την πραγματοποίηση άμεσης διαφήμισης. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της εν λόγω διαφήμισης. Αυτό ισχύει επίσης για την κατάρτιση προφίλ, στο βαθμό που συνδέεται με την εν λόγω άμεση διαφήμιση. Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, να αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και η οποία πραγματοποιείται από εμάς για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 του κανονισμού για την προστασία των δεδομένων, εκτός εάν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.

Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, παρά την οδηγία 2002/58/ΕΚ, μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών που χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές.

12.7 Ανάκληση της συγκατάθεσης σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον.

12.8 Καταγγελία σε εποπτική αρχή

Έχετε το δικαίωμα να διαμαρτυρηθείτε για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από εμάς σε μια εποπτική αρχή αρμόδια για την προστασία των δεδομένων.

13. Συνήθης αποθήκευση, διαγραφή και δέσμευση προσωπικών δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού της αποθήκευσης ή εάν αυτό προβλέπεται από τις νομικές διατάξεις στις οποίες υπόκειται η κλινική μας.

Εάν ο σκοπός της αποθήκευσης παύσει να ισχύει ή εάν λήξει η προβλεπόμενη περίοδος αποθήκευσης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα μπλοκαριστούν ή θα διαγραφούν τακτικά σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις.

14. Διάρκεια της αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων

Το κριτήριο για τη διάρκεια αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων είναι η αντίστοιχη νόμιμη περίοδος διατήρησης. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, τα αντίστοιχα δεδομένα διαγράφονται κανονικά, εάν δεν απαιτούνται πλέον για την εκπλήρωση της σύμβασης ή την έναρξη της σύμβασης.

15. Επικαιροποίηση και τροποποίηση της πολιτικής απορρήτου

Αυτή η δήλωση προστασίας δεδομένων είναι επί του παρόντος έγκυρη και έχει την κατάσταση: Οκτώβριος 2020

Λόγω της περαιτέρω ανάπτυξης των διαδικτυακών μας σελίδων και των προσφορών μας ή λόγω αλλαγής των νομικών ή επίσημων απαιτήσεων, ενδέχεται να καταστεί αναγκαία η αλλαγή της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να εκτυπώσετε την τρέχουσα δήλωση προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή στον ιστότοπο στη διεύθυνση “https://www.limes-schlossklinik-fuerstenhof.de/datenschutz/”

Η παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του λογισμικού προστασίας δεδομένων: Kircher Datenschutz-Board.